top of page

Kjøpsbetingelser

Vilkårene er utformet i.h.t. og gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6 (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom pakkereisearrangøren IWannaGo AS  og forbruker (den «reisende» eller «du/deg»). Ved motstrid mellom IWannaGo`s vilkår og Pakkereiseloven, skal IWannaGo`s  vilkår ha forrang (med mindre Pakkereiseloven på det aktuelle området er ufravikelig).

A. Generelt

Våre spesielle produksjonsforhold har ført til at vi må ha egne bestemmelser om størrelse av depositum, betalingstidspunkter, gebyrer og avbestilling mot vederlag i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for Pakkereiser, se nedenstående.

B. Særlige advarsler og spesielle forhold for IWannaGo`s reiser

I dette punktet følger informasjon om særlige risikoer og forhold som den reisende må være kjent og innforstått med, før du bestiller reise gjennom IWannaGo. IWannaGo ønsker imidlertid å klargjøre at vi på ingen måte forsøker å gå utenom Pakkereiseloven. All vår aktivitet vil alltid skje innenfor den lovpålagte rammen i Pakkereiseloven og våre vilkår, noe som innebærer at IWannaGo enten vil innhente kundens samtykke til vesentlige endringer eller kansellere (avlyse), gi prisavslag ved mangler, tilby alternative reisetjenester mv alt etter hva dine rettigheter og våre plikter etter Pakkereiseloven vil være.

IWannaGo tilrettelegger reiser til land med en fremmed kultur, som deltaker på våre turer må du vise respekt og ikke opptre klanderverdig eller uhøvisk. Du som reisende må akseptere en annen virkelighet enn i vår vestlige verden. Det kan bli venting og pauser som for oss virker unødvendige. Strømmen kan av og til forsvinne. Vannet kan være borte for korte eller lengre perioder eller at det ikke er varmt vann i kranene når vi venter det. Lokalbefolkningen tar slike “små” problemer med stor ro. IWannaGo vil gjøre det vi kan for at slike problemer skal bli kortvarige og til liten hindring for deg som deltaker. Våre reiseruter kan bli forandret, og fordelingen av antall netter på hvert overnattingssted kan bli forandret. Våre leverandører kan også forandre overnattingssted og reiserute begrunnet i uhell, arrangementer eller andre aktiviteter som IWannaGo ikke visste om eller er orientert om ved akseptert opp bestilling av kundens program. Det kan også bli forsinkelser under storm, oversvømmelser eller uvær, et overnattingssted kan bli byttet ut med et annet. Det ovenfor nevnte er ikke en uttømmende liste. Noen av våre reiser innebærer stor risiko. Det kan oppstå farer, skader og ulykker. Du som deltaker må være innforstått at deltagelse gjøres på eget ansvar. IWannaGo vil så langt det er mulig unngå at ulykker inntreffer. IWannaGo kan ikke garantere at farlige situasjoner ikke inntreffer.

IWannaGo tilbyr turer som kan innebære følgende risiko – uten at denne listen er utfyllende. Eksempler på dette er høydesyke, forfrysninger, dehydrering, skred, fall i bresprekker,
benbrudd mm. Våre turledere og lokale guider er erfarne og deres anvisninger må følges. Om det likevel skjer en ulykke eller ubehag kan det ikke gjøres gjeldende ansvar ovenfor turleder eller IWannaGo.

Vår turproduksjon er basert på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som stiller spesielle krav både til oss som arrangør og våre deltagere. Vi legger opp reiseruter hvor vi benytter lokale transportører, reiseledere og andre underleverandører samt bruker transportmidler hvis drift og regularitet til tider blir berørt av plutselige og uforutsigbare endringer. Videre vil våre destinasjoner også være mer utsatt for skiftende naturgitte forhold enn vanlige feriereisemål. Alt dette krever fleksibilitet i vårt produksjonsapparat. Disse forholdene fører imidlertid til at våre beskrivelser av reiseruter, turinnhold og tidsangivelser slik de framgår av vårt materiell, fra tid til annen må endres på kort varsel. Der vi har mulighet til det, vil slike endringer bli meddelt før avtaleinngåelse. Men der behovet for endringer inntrer etter bestilling, enten før eller etter avreise, vil vi i så stor grad som mulig finne innhold/aktiviteter/reisemål/transport som ligger så tett opp til det opprinnelige som mulig, og innenfor den samme prisrammen.

Rettigheter i forbindelse med tekst og bildebruk: På noen av våre turer publiserer vi dagbøker på www.iwannago.no og her nevnes deltagere med fornavn. IWannaGo benytter også turbilder aktivt i sin markedskommunikasjon. Disse bildene kan bli brukt i ulike media. Dersom man ikke ønsker å være med på slike bilder, må turleder underrettes senest ved avreise, eller skriftlig pr epost til info@iwannago.no før avreise dersom turen er uten norsk turleder.

Instruksjoner og atferd på reisen: Du skal følge de instrukser, anvisninger og pålegg som turlederne gir på reisen. Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av myndigheter, IWannaGo eller IWannaGos representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l. Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du grovt tilsidesetter ditt ansvar og dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, herunder pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv og bli erstatningsansvarlig, Se nedenfor for detaljer om dine plikter og sanksjoner ved overtredelser av disse.

C. Øvrige avtalevilkår

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Bestilling:
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Påmelding/bestilling av reiser med IWannaGo skal skje skriftlig eller elektronisk, og er bindende.

Betaling av depositum og restbeløp:
IWannaGo kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på IWannaGo konto 2 dager etter forfall, kan IWannaGo heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall. Beløpene for depositum fremgår for øvrig under punkt 3.2 nedenfor.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 60 dager før avreise. Dersom IWannaGo har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 60 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Dersom reisen bestilles mindre enn 60 dager før avreise, skal reisen i sin helhet betales omgående og senest innen 3 dager. IWannaGo skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelige opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på. På ekspedisjoner/spesialturer vil faktura på reisens restbeløp ofte forfalle 120 dager før avreise.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av IWannaGo avvikende betalingsfrister.

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen ifølge avtale mellom partene. For øvrig omfatter avtalen også IWannaGo`s eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger IWannaGo har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. IWannaGo skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

3. Reisens pris

3.1. Prisen

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser IWannaGo har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i IWannaGo`s prisoversikt/ prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

IWannaGo tar forbehold om at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. IWannaGo tar her altså forbehold om at eventuelle pris- og kostnadsjusteringer som skyldes endrede transportpriser (herunder brennstoffpriser/drivstoff), valutakurser (dvs endringer i overkurs-/underkurs i valutakursen mellom beregningstidspunktet og betalingstidspunktet), skatter eller avgifter (både norske og lokale). Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. IWannaGo må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene IWannaGo forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal IWannaGo sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

3.2. Depositum

IWannaGo har fastsatt depositum den reisende skal betale. Der IWannaGo dokumenterer at bestillingen medfører ytterligere økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for IWannaGo, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor IWannaGo ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette beløpet.

IWannaGo opererer for tiden med følgende depositumsbeløp:

– Faktura for depositum, à kr 4000 for reiser med totalsum over kr 5 000, utsendes av IWannaGo etter mottatt påmelding og forfaller innen 10 dager. For reiser med totalbeløp under kr 5 000 faktureres hele beløpet ved påmelding og forfaller innen 10 dager. Dersom depositumets størrelse fraviker fra det som er nevnt i dette punktet, er dette spesifisert inne på den enkelte reisen det gjelder.

På reiser som også krever gebyrer som ikke er refunderbare (eksempel permit for gorillatracking eller Inca Trail) vil depositumet økes med beløpet som ikke er refunderbart. Dette er spesifisert i turbeskrivelsen.

4 Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

IWannaGo eller formidler opplyser deg/dere om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer deg rett til å kreve deg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3. Avbestillingsbeskyttelse må tegnes senest samtidig med at reisen bestilles. Eventuell avbestillingen må skje skriftlig til ditt forsikringsselskap umiddelbart etter at man ble klar over at reisen ikke lar seg gjennomføre. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikringsselskap. I den grad du har valgt ikke å tegne slik beskyttelse, gjelder våre vanlige avbestillingsregler i punkt 5.

IWannaGo opplyser også deg om din adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden er opplyst om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.
På våre reiser er det satt et krav om at deltaker tegner gyldig reiseforsikring for reisen deltakeren skal delta på.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

4.2. Innreisebestemmelser

Kunden er selv ansvarlig for å sjekke innreiseregler før kunden bestiller en reise hos IWannaGo. Den generelle informasjonen på vår nettside er veiledende, men ikke nødvendigvis oppdatert. Kunden må derfor selv kontrollere at opplysningene som er gitt av IWannaGo er korrekt. IWannaGo tar forbehold om feil på nettsiden.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike. Pass kreves for alle reiser. I de tilfeller hvor visum er nødvendig for norske statsborgere, fremgår dette i detaljprogrammene for våre turer. Du har selv ansvaret for visumsøknaden om ikke annet er oppgitt. Du er også selv ansvarlig for at du oppfyller visumkravene på det aktuelle reisemålet og eventuelle transittland.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. Helseopplysninger, helseattest-/forsikring og vaksiner

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet. Du er pliktig å ha tegnet en fullgod/fullverdi syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport og evakuering. Bevis på en sådan reiseforsikring skal fremvises før avreise. Du har selv ansvaret for å kontakte vaksinasjonskontor for å få eksakte anbefalinger angående relevante vaksinasjoner til din reise.

Noen av våre turer er fysisk, psykisk og teknisk krevende. Du plikter derfor å være i god fysisk og mental form og godt teknisk forberedt ved avreise. Kontakt IWannaGo for krav til fysisk og mental form og teknisk kompetanse for din tur. Vi forbeholder oss retten til å avvise deltagere som ikke holder nødvendig fysisk standard, tekniske- og psykiske krav. En del av våre turer krever obligatoriske treningsøkter/ samlinger med gruppen før avreise. Du plikter å delta på disse.

4.4 Informasjon vedrørende transport, inkludert flytransport

IWannaGo plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal IWannaGo gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig. Du har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med din bestilling. Du står ansvarlig for å holde IWannaGo orientert om en eventuell (epost)adresseendring slik at informasjon og reisedokument kommer frem i tide. Flybilletten er et verdipapir som du har ansvar for under hele reisen. Eventuelle kostnader ved å fremskaffe ny billett må dekkes av deg. Du plikter å holde deg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning.

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at IWannaGo har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

5 Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

Generelt om avbestilling

Eventuell avbestilling må skje skriftlig eller elektronisk. Avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer IWannaGo i hende. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helligdag eller alminnelig fridag, må en eventuell avbestilling være innkommet på nærmeste vanlige virkedag før denne.

5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakke­reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme syk­dommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakke­reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra IWannaGo til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr avhengig av gjenværende antall dager igjen til avreisedøgnet starter, se nærmere nedenfor.

– Ved avbestilling av reisen mer enn 60 dager før avreise tapes depositum (dvs at refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse utbetales).

– Ved avbestilling mellom 59 og 30 dager før avreise tapes inntil 50 prosent av reisens totalsum. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise tapes inntil 100 prosent av reisens totalsum.

– Ved avbestilling av spesialturer med depositum knytt til forhåndsbetalte permits (for eksempel Gorillasporing i Uganda eller Inca Trail i Peru) refunders ikke depositum.

– Ved avbestilling mindre enn 30 dager til avreisedøgnet starter, herunder utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon (dvs det innbetalte beløp inkludert depositumet tapes i sin helhet).

Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom IWannaGo krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten. Refusjon av flybilletter følger til en hver tid transportørens retningslinjer. Enkelte flybilletter kan avbestilles ute gebyr, andre med gebyr, men det forekommer også at flybilletter ikke kan refunderes.
Refusjon av flybilletter følger til en hver tid flyselskapets retningslinjer for refusjon.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der IWannaGos rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan IWannaGo sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn IWannaGos rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og IWannaGo ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av IWannaGos avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal IWannaGo refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av IWannaGos standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Kunden plikter å underrette IWannaGo om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

IWannaGo har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at IWannaGo eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at IWannaGo og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

IWannaGo kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Gebyr for navneendring er kr 1000,- (gebyr fra flyselskap, underleverandører mm. kommer i tillegg til dette gebyret).

IWannaGos opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som over­drar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil IWannaGo likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. IWannaGo har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

5.5. Endring av bestillingen

Endringer i bestillingen av en reise blir belastet med et gebyr: Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr på minimum kr 1 000 per endring, dersom IWannaGo har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Flyselskapene og arrangørene i våre samarbeidsland kan i tillegg ha egne gebyrer som da tilkommer. Overstiger IWannaGos kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. IWannaGo må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

6 IWannaGos rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.

6.1. For få påmeldte

Ved våre gruppereiser med norsk turleder eller lokal guide kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. Dersom minimum deltagerantall ikke framkommer i turbeskrivelsen på nettsiden vår vil det på gruppeturer med norsk guide være 6 deltakere. På gruppeturer med lokalguide vil det være 4 personer. Vi vil også kunne gjennomføre reisen med lokal, engelskspråklig turleder. Deltagerne vil da få tilbud om dette.

IWannaGo kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

  • 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.

  • 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.

  • 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. IWannaGo plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

Tilbud om ny tur – dersom den reisende samtykker:
Dersom vi ikke oppnår et minimumsantall, kan vi likevel ofte gjennomføre reisen mot et mindre pristillegg. Skulle pristillegget overstige 8 prosent av reisens totalsum har den reisende rett til å avbestille reisen med full refusjon. I noen tilfeller vil dette også innebærer dette en prisreduksjon. Se også punkt 6.3 nedenfor.

6.2. Hindring utenfor IWannaGos kontroll

IWannaGo kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig, krigshandlinger, terror eller lignende farlige situasjoner varsler/trusler om dette fra myndigheter, terrorgrupper e.l., naturkatastrofer (herunder jordskjelv, vulkanutbrudd, massive regn-/snøbyger, orkan, tsunami, jordskred, snøskred), farlige smittsomme sykdommer (f eks epidemier, magevirus etc), streik eller myndighetsbeslutninger som hindrer reisen (f eks nedstenging av flyplass), eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor IWannaGos kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom IWannaGo kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke IWannaGo ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at IWannaGo eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. IWannaGo plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for kunden.

6.3 IWannaGos rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

IWannaGo kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

IWannaGo plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

IWannaGo skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

 

7 Partenes plikter

7.1. IWannaGos/formidlerens plikter

IWannaGo skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal IWannaGo i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

IWannaGo skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og der det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. IWannaGo kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

IWannaGo/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter IWannaGo å gjøre det som innen rimelig­hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2 Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser IWannaGo har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir IWannaGo rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. IWannaGo er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement IWannaGo har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi IWannaGo eller turleder beskjed uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.1 a) – e). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere umiddelbart på stedet, blant annet for å muliggjøre avhjelp. Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det senest skje fire uker etter at turen er avsluttet og sendes som en skriftlig, begrunnet klage til IWannaGo.

d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. IWannaGo har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter IWannaGos egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger IWannaGo gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for IWannaGo. IWannaGo har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde IWannaGos eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med IWannaGo eller IWannaGos representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge IWannaGos oppfordringer til å lese IWannaGos e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir IWannaGo rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. IWannaGo har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres IWannaGo ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

8 Om mangler

8.1. Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi IWannaGo beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Det tas imidlertid forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer i tog-, båt- og flyavganger, samt forhold som ligger utenfor vår kontroll. Der vi holdes ansvarlig for mangler ved reisen som må tilskrives flyselskapet, er aksept av våre reisevilkår også kundens fullmakt til oss for å fremme krav mot flyselskapet på hans vegne, der vi på forhånd har påtatt oss dette ansvaret skriftlig.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom IWannaGo eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passene prisavslag.

Kan IWannaGo ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde IWannaGo ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

Det tas forbehold om trykkfeil i vårt detaljprogram og prisliste, samt våre nettsider.

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold. Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:

Kunden kan kreve at IWannaGo avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til IWannaGo eller IWannaGos representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at IWannaGo tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. IWannaGo skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

c) Prisavslag:

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

d) Heving:

Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og IWannaGo ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning:

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av IWannaGo.

IWannaGos erstatningsplikt etter det foran­stående faller bort dersom IWannaGo kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for IWannaGo.

8.3 Erstatningsbegrensninger

Der IWannaGos erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan IWannaGo begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris. Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av IWannaGo.

8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til IWannaGo av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om IWannaGo er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)

Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf.

Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf. pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. IWannaGo plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

8.5 Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:

a) Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av IWannaGo, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.

b) Unormale vær- og andre naturgitte forhold IWannaGo ikke hadde eller burde ha kjennskap til.

c) Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor IWannaGos kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.

d) Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold IWannaGo eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.

e) Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9 Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for Pakkereiser (Pakkereisenemnda) https://reiselivsforum.no/web/home/ eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. Ved domstolsbehandling vedtas Oslo tingrett som verneting. Et hvert søksmål skal reguleres etter norsk rett.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page